Obiekty zaopatrzenia w wodę

Budujemy kompleksowo infrastrukturę służącą zaopatrzeniu w wodę zarówno odbiorców prywatnych, instytucjonalnych jak i przemysłowych. W ramach tej części naszej działalności oferujemy wykonywanie wodociągów, zbiorników wodnych, pompowni, stacji uzdatniania wody, przyłączy, studni oraz wszelkich innych obiektów służących zaopatrzeniu w wodę.

Obiekty służące odprowadzaniu i zagospodarowaniu ścieków komunalnych i przemysłowych

Obok projektów hydrotechnicznych, gospodarka ściekowa stanowi podstawową część naszej działalności. Wykonujemy wszelkie instalacje potrzebne do odprowadzenia ścieków od użytkownika do miejsca ich oczyszczania oraz obiekty służące ich utylizacji. Wykonujemy sieci i przyłącza kanalizacyjne (zarówno grawitacyjne jak i tłoczne oraz podciśnieniowe), pompownie, oczyszczalnie ścieków, a także szamba i oczyszczalnie przydomowe.

Obiekty służące zagospodarowaniu odpadów komunalnych i przemysłowych

Ta część naszej działalności obejmuje przede wszystkim budowę wysypisk śmieci oraz obiektów służących ich segregacji i ponownemu przetworzeniu.

Drogi

W ramach budownictwa drogowego wykonujemy szlaki komunikacyjne o wszelkich nawierzchniach (asfaltowych, betonowych, kamiennych i szutrowych). Budujemy place, chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Obiekty przemysłowe

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowej budowy zakładów przemysłowych. Wykonujemy hale produkcyjne i magazynowe, budynki biurowe, budowle, place manewrowe i wszelką infrastrukturę niezbędną dla funkcjonowania tych obiektów.

Budynki i budowle

Zajmujemy się budownictwem mieszkaniowym oraz wykonywaniem wszelkich budynków użyteczności publicznej. Wykonujemy także obiekty przemysłowe (hale produkcyjne, warsztaty, magazyny, obiekty handlowe itp.)

Obiekty hydrotechniczne i melioracje

Budujemy wały przeciwpowodziowe, śluzy i zbiorniki wodne. Wykonujemy prace melioracyjne.

Rurociągi gazowe i ciepłownicze

Oferujemy także wykonywanie rurociągów ciepłowniczych a także budowę gazociągów.

Roboty specjalistyczne

 • Realizujemy prace w zakresie głębokiego fundamentowania. Wykonujemy przesłony przeciwfiltracyjne w technologii pali DSM. Tą samą technologię stosujemy do przygotowania terenów pod budowę,
 • Budujemy obiekty liniowe w technologii bez wykopowej z wykorzystaniem wiertnicy horyzontalnej,
 • Wykonujemy inspekcje TV kanałów rurociągowych,
 • Prowadzimy roboty ziemne zabezpieczające z wykorzystaniem tzw. "ścianek larsena",
 • Budujemy zabezpieczenia przeciwpowodziowe z wykorzystaniem grodzi stalowych,
 • Wykonujemy prace osuszania terenu z wykorzystaniem instalacji igłofiltrowych.

Wypożyczanie specjalistycznego sprzętu z obsługą

Oferujemy usługi świadczone następującym sprzętem:

 • Palownicą Liebherr LRB 125,
 • Wiertnicą horyzontalną Ditch Witch JT3020,
 • Spycharkami o masie od 13 do 16 ton,
 • Koparkami gąsienicowymi o masie od 4 do 30 ton, w tym także z młotem do grodzic,
 • Koparkami kołowymi o masie od 14 do 18 ton,
 • Koparko-ładowarkami,
 • Walcami drogowymi o masie od 2 do 14 ton,
 • Zestawami igłofiltrowymi,