Objętościowe mieszanie gruntu

Technologia zastosowana przez nasza firmę w 2019 r. na zadaniu: “Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli”

Metoda wzmocnienia gruntu Mass Stabilisation (stabilizacja masowa) polega na wykonywaniu mieszania odpowiedniej ilości spoiwa z warstwami odpadów. Podstawowym urządzeniem stosowanym w tej metodzie jest koparka wyposażona w mieszadło zainstalowane na dolnym końcu sztywnej żerdzi. Spoiwo podawane jest pod ciśnieniem do mieszadła które porusza się pionowo i poziomo w określonym bloku stabilizowanego gruntu. Wymiary takiego bloku wynoszą zazwyczaj od 10 – 25m2. Minimalna miąższość warstwy stabilizowanej wynosi 2m natomiast maksymalna głębokość stabilizacji ograniczona jest długością żerdzi i wynosi do 7m. Dzięki zmieszaniu podłoża i spoiwa po zastygnięciu uzyskuje się poprawienie parametrów nośnych gruntu jak również zmniejszenie jego wypłukiwalności. Schemat metody przedstawiono na rysunku poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że ze względu na gabaryty mieszadła jak i żerdzi prace powinno wykonywać się dużymi koparkami gąsienicowymi.

Ponadto niezbędnymi urządzeniami do przygotowania zaczynu stabilizującego są:

  • Zespół mieszalników o dużej wydajności
  • Wysokociśnieniowy zespół pompowy zaczynu iniekcyjnego
  • Silosy na spoiwo z podajnikami
  • Agregat prądotwórczy o dużej mocy

Metoda ta jest głównie stosowana przy budowie dróg i autostrad gdzie daje bardzo dobre efekty. 

Ze względu na stosowaną technologię stabilizacja masowa jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem do posada wiania obiektów o dużej powierzchni takich jak składowiska odpadów. 

Zalety i wady metody

Jedną z największych zalet metody jest to że można ją wykonywać nie wjeżdżając na słabe podłoże. W przypadku zbiorników 1-5 planowane jest wykonywanie stabilizacji podłoża po obwodzie od zewnątrz a następnie po zastygnięciu spoiwa stopniowe przesuwanie się do środka zbiorników. 

Kolejną zaletą tej metody jest to iż mieszanego materiału nie trzeba wywozić. Całość procesu wzmacniania odbywa się pod powierzchnią odpadów, co znacznie zredukuje ryzyko skażenia środowiska.

Ponadto sam proces jest mało uciążliwy dla środowiska. Wibracje i hałas powstające podczas wzmacniania podłoża są niewielkie i nie mają wpływu na sąsiadujące konstrukcje.

Jedną z wad tej metody jest to, że odpady nie mogą zawierać dużych przedmiotów typu beczki, zbiorniki. W przypadku natrafienia na takie przedmioty należy je wydobyć i przekazać do utylizacji.